*-*

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้
2. การออกแบบและพัฒนา
3. สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้
การศึกษาเอกสารงานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ชุดการเรียนรู้ และเอกสารการประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการศึกษาเสนอตามลำดับ ดังนี้
1. รวบรวมเอกสารชุดการเรียนรู้ ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. นำเนื้อหา ข้อมูลเอกสารงานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนรู้
และเอกสารการประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาใน
งานวิจัยเพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายในงานวิจัย ความสำคัญของงานวิจัย และ กรอบแนวคิดในงานวิจัย
3. คัดเลือกเนื้อหา ข้อมูลเอกสารงานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถนำพัฒนา
ชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยเพื่อกำหนด สมมุติฐานในงานวิจัย ขอบเขตของงานวิจัย แล้วนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษางาน
วิจัยอีกครั้ง

2. การออกแบบและพัฒนา
การออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนในการนำเสนอตามลำดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. ออกแบบชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฉบับร่างขึ้น นำฉบับร่างที่สร้างขึ้น ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัย
3. ทำการแก้ไข ปรับปรุง ชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ฉบับร่างขึ้น แล้วนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้ง
4. นำชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการแก้ไข มาพัฒนาอีกครั้ง โดยภายในชุดการเรียนรู้ได้กำหนดส่วนเนื้อหาที่สำคัญไว้ดังนี้
4.1 เนื้อหาเรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยรูปภาพขณะทำการประกอบคอมพิวเตอร์จริง พร้อมคำบรรยายภาพ
4.2 เนื้อหาเรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยรูปภาพขณะทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์จริง พร้อมคำบรรยายภาพ

3. สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ
การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้มี
ขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเอกสารและแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพ
ชุดการเรียนรู้
2. สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพฉบับร่าง
3. นำแบบประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ฉบับร่างที่สร้างขึ้น ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาในงานวิจัย
4. แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แล้วทำการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ในงานวิจัยอีกครั้ง

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกเอกสารชุดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา
2. ทำการแจกแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการประเมินผล
3. เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล


5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลในตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ และนำเสนอโดยใช้
ตารางประกอบความเรียง
2. ข้อมูลในตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และนำเสนอโดยใช้ตารางประกอบความเรียง
โดยมีเกณฑ์การแปลความความหมายของคะแนนที่เป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.51 – 5.00 คือ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงมาก
3.51 – 3.50 คือ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง
2.51 – 3.50 คือ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 คือ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ำ
1.00 – 1.50 คือ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ำที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แนะนำกันได้เลยค่ะ รับฟังความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

ติดตาม