*-*

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนรู้การประกอบและติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
μ แทน คะแนนเฉลี่ย
 แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
f แทน ความถี่
 แทน ผลรวม
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

ลำดับขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ความถี่ร้อยละ
ตอนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ 3 ด้าน ดังนี้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านกายภาพ
1. ในด้านรูปเล่มยังมีความน่าสนใจน้อย ควรปรับปรุง
2. ขนาดของตัวอักษรในรูปภาพเล็กไปนิดหนึ่ง
3. รูปภาพและตัวครบถ้วนดี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านเนื้อหา
1. มีความเหมาะสมในด้านเนื้อหาบางส่วน บางส่วนก็ถือว่ามากเกินความจำเป็น แต่โดยรวมถือว่านำเสนอเนื้อหาได้ดี
2. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดี
3. มีรายละเอียดที่เข้าใจดีมาก
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพ
1. อยู่ในระดับดี ถ้าปรับปรุงให้มีความกระชับและลดเรื่องเนื้อหารุ่นเก่าๆ ออกไปบ้างจะทำให้มีความพอดีมากกว่านี้
2. เอกสารและสื่อมีคุณภาพดี
3. สื่อมีคุณภาพดีมาก
4. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี เพียงแต่ว่ายังมีความครอบคลุมด้านการนำไปใช้ ได้เพียงบางรุ่นและบางยี่ห้อเท่านั้น นอกนั้นจะต้องมีความรู้ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ พอสมควรจึงจะเข้าใจเนื้อหาบางส่วนที่นำเสนอมา

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 กุมภาพันธ์ 2553 02:39

    ค่าความถี่ดกันอย่างไรค่ะ
    ทำวิจัย คิดค่าเฉลี่ยะ เเล้ว เเต่สงสัยว่าค่าความถี่คิดยังไง
    ใครพอรู้บ้าง ช่วยเเนะนำหน่อยค้ะ

    ตอบลบ

แนะนำกันได้เลยค่ะ รับฟังความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

ติดตาม