*-*

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Material Requirement Planning

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Material Requirement Planning
MRP เป็นการวางแผนความต้องการวัสดุ ทั้งส่วนที่โรงงานผลิตเองหรือส่วนที่ซื้อมาจากภายนอก
ในส่วนที่ผลิตขึ้นเอง เราจะเรียกว่า งาน (Jobs) ในขณะที่ซื้อมาจากภายนอกจะเรียกว่า ชิ้นส่วนที่ซื้อ
(Purchase orders) งานหลักของการทำ MRP คือ การจัดตารางการผลิตงาน และชิ้นส่วนที่ต้องซื้อ
(Purchase orders) เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการความต้องการใช้วัสดุเหล่านี้ และทันเวลาตามความ
ต้องการของลูกค้า
MRP จะเกี่ยวข้องกับปริมาณและเวลา โดยที่ระบบ MRP จะต้องกำหนดปริมาณการผลิตของ
ชิ้นส่วนประกอบทุก ๆ อย่างที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงปริมาณการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากภายนอก ปริมาณ
การสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อที่จะทำให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
ในระบบ MRP ในเวลาจะถูกแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ซึ่งจะทำใหต้ ้องแบ่งปริมาณความต้องการ
สินค้าออกเป็นช่วง ๆ ตามเวลาด้วยเช่นกัน ปริมาณความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงนั้น จะสมมุติว่าเป็น
ปริมาณความต้องการ ณ เวลาเริ่มต้นของช่วงเวลา เช่น ในกรณีที่เราแบ่งเวลาเป็น สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 5
มีความต้องการสินค้า 50 หน่วย จะสมมติว่า ปริมาณความต้องการสินค้า 50 หน่วยนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วง
เริ่มต้นของสัปดาห์ที่ 5
ระบบ MRP มักจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ เราจะเรียกว่า Finished
product หรือ End items ส่วนชิ้นส่วนประกอบ จะเรียกว่า Lower – level items ความสัมพันธ์ระหว่าง
End items และ Lower – level items เรียกว่า บัญชีรายชื่อวัสดุ หรือ Bill of material (BOM) ดังแสดงใน
รูปที่ 2.1 เพื่อความสะดวกและง่ายในการทำงานในระบบ MRP ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นใน BOM จะมีรหัสหรือ
Low-level Code (LLC) รหัสนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับต่าสุดของชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นใน BOM
กำหนดให้ End – items มี LLC คือศูนย์ ชิ้นส่วนประกอบที่จะถูกนำมาใช้เพื่อประกอบมี LLC เป็น 1
ในขณะที่ ชิ้นส่วนประกอบที่จะถูกนำมาใช้เพื่อประกอบกันเป็นชิ้นส่วนที่มี LLC = 1 จะมีค่า LLC = 2
เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นในรูปที่ 2.1 A และ B เป็น End items ดังนั้นมี LLC = 0 ในขณะที่ part 100 จะมี
ค่า LLC = 1 เพราะถูกนำมาใช้ในการสร้าง A แต่เนื่องจาก End items B part 100 จะมี LLC = 2
ดังนั้นในรูป 2.2 part 100 ต้องมี LLC =2 (เพราะมีระดับต่าสุด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แนะนำกันได้เลยค่ะ รับฟังความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

ติดตาม